HiSSEDAR-ORTAK AYDINLATMA METNI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karacakaya Gıda San. ve Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Hissedar/Ortağımız,
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kimlik Verileri acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
İletişim Verileri acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
Hukuki İşlem Verileri hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla, Özlük Verileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla,
Sağlık Verileri acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.
B) KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yazılı esas sözleşme ile anonim şirketin kurulması aşaması da dahil olmak üzere, şirketin kuruluşuna mmüteakip ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizlerden ve ilgili mercilerden edinilmiştir. Şirket içinde kullanılan yazılımlar, e-posta, fiziki evrak ve formlar, araç takip sistemi, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

1. Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması
2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
3. Sözleşme kurulması ve ifası
4. Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi
5. Veri Sorumlusunun meşru menfaati
C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sözleşmelerin kurulabilmesi amacıyla; şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, diğer hissedar/ortaklara, hukuk operasyonlarının yürütülebilmesi için; hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.
D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için http://www.karacakaya.com.tr/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bademli Mah. Asma Cad. No: 38 Mudanya – Bursa adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@karacakaya.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.