POTANSiYEL HiZMET veya ÜRÜN ALICI AYDINLATMA METNI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karacakaya Gıda San. ve Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcıları,

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kimlik Verisi mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
İletişim Verisi mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Pazarlama Verisi mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak sözleşme kurulmasına yönelik yapılan görüşmeler esnasında, özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziki evrak, kamera sistemleri ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

1. Sözleşme kurulması ve ifası,
2. Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması.
C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; sözleşmenin kurulması halinde hizmetin gerektiği gibi ifa edilebilmesi ve iş faaliyetinin yürütülebilmesi amaçlarıyla ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık çıkması halinde, şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğuiştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarına, hissedarlara, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.

D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için http://www.karacakaya.com.tr/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bademli Mah. Asma Cad. No: 38 Mudanya – Bursa adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@karacakaya.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.