SAKLAMA ve iMHA POLiTiKASI

KARACAKAYA GIDA SAN. VE LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1.   GİRİŞ VE POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2010 yılında kişisel verilerin korunmasının Anayasal bir hak olmasının ardından 2016 yılında yürürlüğe girmiş kişisel verilerin işlenmesi aşamasında özel hayatın gizliliği ilkesini muhafaza etmek ve temel hak ve özgürlüklerin zarar görmemesi adına geliştirilmiş bu konu hakkında usul ve esasları gösteren hukuki bir koruma aygıtıdır.

    6698 Sayılı Kanunun (“KVKK” ya da “Kanun”) 16 ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumlularının, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü vardır. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.(‘’Şirket’’) veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

   Kanunu ve Kanun’un ikincil düzenlemesi olan 28 Ekim 2017 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) uyarınca Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti. olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek için hazırlamış olduğumuz kişisel veri saklama ve imha politikası asgari olarak;

a) Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacına,

b) Kişisel veri saklama ve imha politikasında yer verilen hukuki ve teknik terimlerin tanımlarına

c) Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamlarına,

ç) Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklamaya,

d) Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere,

e) Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere,

f) Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına,

g) Saklama ve imha sürelerini gösteren tabloya,

ğ) Periyodik imha sürelerine,

h) Mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz konusu değişikliğe, ilişkin bilgileri kapsar.

 

 

2.   TANIMLAR

 

Kanun/KVKK, resmi Gazetede yayınlanması ile 07/04/2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan tanımlardan;

Kurul, kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS), veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini,

 

Açık Rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tür bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İmha,

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

-     Kişisel verilerin silinmesi, verinin hiçbir şekilde kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

-     Kişisel verilerin yok edilmesi, verinin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

-     Anonim hale getirilmesi, verinin başka verilerle eşleştirilmesi ile dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kayıt Ortamı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Elektronik Kayıt Ortamı, kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,

Elektronik Olmayan Kayıt Ortamı, elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,

Kişisel veri işleme envanteri, veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

 

Kişisel veri saklama ve imha politikası, veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı,

 

Periyodik imha, kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

 

 

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ifade eder.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunun ve Yönetmeliğin Tanımladığı Özneler

 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

İlgili Kullanıcı, verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

 

Alıcı Grubu, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

 

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

 

Doğrudan tanımlayıcılar, Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılardır.

Dolaylı tanımlayıcılar, Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılardır.

 

3.   GENEL BİLGİLENDİRME VE TEMEL İLKELER

1.    Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler veri sorumlusu sıfatıyla Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte veya yok edilmektedir.

 

2.    İlgili kişinin Kanun ‘nun 11 nci maddesinde yazılı herhangi bir hakkını kullanmak adına tarafımıza iletmiş olduğu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir.

3.    Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12 nci maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket etmektedir.

 

4.    Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.tarafından kayıt altına alınmaktadır.

5.    Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını veri sorumlusu sıfatıyla seçmekteyiz. Ancak, ilgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilebilecektir.

 

4. KAYIT ORTAMLARI

İlgili kişilere ait kişisel veriler, tarafından aşağıda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

A.  ELEKTRONİK ORTAMLAR

1.   Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

2.   Yazılımlar (ofis yazılımları, muhasebe yazılımları)

3.   Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)

4.   Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

5.   Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) ü

6.   Optik diskler (CD, DVD vb.) ü

7.   Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) ü

8.   Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

9.   Araç takip sistemleri

B.   ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMLAR

1.   Kağıt

2.   Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri gibi)

3.   Yazılı, basılı ve görsel ortamlar

 

5.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

  İşlenen kişisel veriler, Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.ürün ve hizmetlerinin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir.

 İlgili kişilere ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.tarafından kanunlarda açıkça öngörülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi; iş akdi, satış ve hizmet sözleşmeleri gibi karşılıklı edimlerin ifası için gerekli olan çalışan ve müşterilere ait verileri fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

  Daha açık bir ifadeyle saklamayı gerektiren hukuki amaç ve sebepler aşağıdaki gibidir:

Amaçlar;

1.     Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

2.     Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

3.     Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,

4.     Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

5.     Müşteri ilişkilerini yönetebilmesi,

6.     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

7.     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması,

8.     Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

9.     KVKK Madde 5/2’de sayılan şartlardan birinin varlığından söz edilemeyecek durumlarda, saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması ,

10.   Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

11.   Ücret politikasının yürütülmesi sebepleriyle kanun ve yönetmeliğin çizdiği sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Hukuki Dayanaklar;

1.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

2.   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

3.   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

4.   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

5.   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

6.   5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

7.   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

8.   4857 sayılı İş Kanunu,3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

9.   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,

10.2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

11.İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik.

 

 

Yönetmelik ve kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde, aşağıda sayılan hallerde talep ile veya re’sen Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.tarafından;

1.     İlgili kişinin, Kanun’un 11 inci maddesindeki[1] haklarını kullanmak suretiyle verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabulü,

2.     Veri sorumlusunun, ilgili kişinin Kanun’un 11 inci maddesindeki haklarını kullanarak başvurmasına karşın cevap vermemesi, başvuruyu reddetmesi ya da cevabın yetersiz olması sebepleriyle ilgili kişinin Kurul’a şikayette bulunması ve Kurul tarafından uygun bulunması,

3.     Kişisel verinin açık rıza ile işlenmiş bulunup, ilgili kişinin bu açık rızasını geri alması,

4.     Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

5.     Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

6.     Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması

7.     Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması hallerinde silinir veya yok edilir.

6. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

  Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi; hukuka uygun olarak imha edilmesi için veri sorumlusu Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.tarafından alınmış idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır.

6.1. İdari ve Teknik Tedbirler

-Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

-Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

-İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

-Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

-Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

-Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

-Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

-Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

-Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

-Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

-Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

-Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

-Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

-Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

-Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

-Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

-Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

-Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

-Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

-Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

-Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

-Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

-Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

-Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.  

 

7. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

  Veri sorumlusu Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.tarafından Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

1. Kanun veya yönetmeliklerde, kişisel verinin saklanmasına ve imhasına ilişkin öngörülmüş olan süreye uyulmaktadır. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında 2 nci bent kapsamında işlem yapılır.

2. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunda veya yönetmeliklerde öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;

           Kanun’un 6 ncı maddesine göre özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.açısından önem derecesine göre belirlenir.

           Verinin saklanmasının Kanun ’nun 4 üncü maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu sorgulanır. Saklanmasının Kanun ’nun 4 üncü maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

           Verinin saklanmasının Kanun’nun 5 ve 6 ncı maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir ya da yok edilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

1.Kişisel Verilerin Silinmesi

  Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu Karacakaya Gıda San. ve Ltd. Şti., silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

  Kişisel veriler çeşitli kayıt ortamlarında saklanabildiklerinden kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmeleri gerekir. Buna ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır:

 

1.1. Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri (Office 365, Salesforce, Dropbox gibi)

  Bulut sisteminde veriler silme komutu verilerek silinmektedir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisi bulunmamaktadır.

1.2. Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler

  Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

1.3. Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları

  Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinir veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim hakları kaldırılır. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilmektedir.

1.4. Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

  Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanır ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinmektedir.

1.5. Veri Tabanları

  Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırlar veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmektedir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edilmektedir.

1.6. Şirketimiz Tarafından Kullanılan Yöntemler

1.6.1. Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümlerinde Saklanan Kişisel Veriler İçin (Office 365, Salesforce, Dropbox gibi): Bulut sisteminde veriler silme komutu verilerek silinmektedir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisi bulunmamaktadır.

1.6.2. Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler İçin: Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

1.6.3. Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları İçin: Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinir veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim hakları kaldırılır. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilmektedir.

1.6.4. Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler İçin: Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanır ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinmektedir.

 1.6.5. Veri Tabanlarında Bulunan Kişisel Veriler İçin: Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırlar veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmektedir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edilmektedir.

 

2.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

  Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

  Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyaların tespit edilir ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre aşağıda yer verilen yöntemlerden bir ya da birkaçının kullanılmasıyla tek tek yok edilmektedir:

2.1. Yerel Sistemler

  Söz konusu sistemler üzerindeki verilerin yok edilmesi için aşağıdaki yöntemlerden bir ya da birkaçı kullanılmaktadır.

2.1.1. De-manyetize Etme

  Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde bir manyetik alana maruz bırakılarak üzerindeki veriler okunamaz biçimde bozulmaktadır

2.1.2. Fiziksel Yok Etme

  Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

  Katı hal diskler bakımından üzerine yazma veya de-manyetize etme işlemi başarılı olmazsa, bu medya da fiziksel olarak yok edilmektedir.

2.1.3. Üzerine Yazma

  Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemidir. Bu işlem özel yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.

2.2. Çevresel Sistemler

  Ortam türüne bağlı olarak kullanılan yok etme yöntemleri aşağıda yer almaktadır:

2.2.1. Ağ cihazları (switch, router vb.)

  Söz konusu cihazların içindeki saklama ortamları sabittir. Ürünler, çoğu zaman silme komutuna sahiptir ama yok etme özelliği bulunmamaktadır. Yerel sistemlerde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmektedir.

2.2.2. Flash tabanlı ortamlar

  Flash tabanlı sabit disklerin ATA (SATA, PATA vb.), SCSI (SCSI Express vb.) arayüzüne sahip olanları, destekleniyorsa ‘block erase’ komutunu, desteklenmiyorsa üreticinin önerdiği yok etme yöntemini ya da yerel sistemlerde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmektedir.

2.2.3. Manyetik bant

  Verileri esnek bant üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp de-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmektedir.

2.2.4. Manyetik disk gibi üniteler

  Verileri esnek (plaka) ya da sabit ortamlar üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp de-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmektedir.

2.2.5. Mobil telefonlar (Sim kart ve sabit hafıza alanları)

  Taşınabilir akıllı telefonlardaki sabit hafıza alanlarında silme komutu bulunmakta, ancak çoğunda yok etme komutu bulunmamaktadır. Yerel belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmektedir.

2.2.6. Optik diskler

  CD, DVD gibi veri saklama ortamlarıdır. Yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmektedir.

2.2.7. Veri kayıt ortamı çıkartılabilir olan yazıcı, parmak izli kapı geçiş sistemi gibi çevre birimleri

  Tüm veri kayıt ortamlarının söküldüğü doğrulanarak özelliğine göre yerel sistemlerde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmektedir.

2.2.8. Veri kayıt ortamı sabit olan yazıcı, parmak izli kapı geçiş sistemi gibi çevre birimleri

  Söz konusu sistemlerin çoğunda silme komutu bulunmakta, ancak yok etme komutu bulunmamaktadır. Yerel  belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmektedir.

2.3. Kağıt ve Mikrofiş Ortamları

  Söz konusu ortamlardaki kişisel veriler, kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana ortam yok edilmektedir. Bu işlem gerçekleştirilirken ortamı kağıt imha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölmek gerekir.

  Orijinal kağıt formattan, tarama yoluyla elektronik ortama aktarılan kişisel verilerin ise bulundukları elektronik ortama göre yerel sistemlerde belirtilen yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılarak yok edilmektedir.

2.4. Şirketimiz Tarafından Kullanılan Yöntemler

2.4.1. Optik diskler: Yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmektedir.

2.4.2. Kağıt ve Mikrofis Ortamları:

  Söz konusu ortamlardaki kişisel veriler, kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana ortam yok edilmektedir. Bu işlem gerçekleştirilirken ortamı kağıt imha veya kırpma usulleri ile anlaşılmaz boyutta, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölmek gerekir.

3.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 Veri Sorumlusu olarak, halihazırda kişisel verilerin anonimleştirilmesi yöntemini kullanmamaktayız. Söz konusu imha yönteminin şirketlerimizde kullanılması halinde, Saklama ve İmha Politikamızda gerekli güncellemeler tarafımızca yapılacaktır.

 

9. PERSONEL (KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASINDA YER ALAN) UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ

Veri Sorumlusunun tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

  Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

PERSONEL UNVAN VE BİRİMİ

GÖREVİ

SORUMLULUĞU

AVUKAT, HUKUK DEPARTMANI

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI UYGULUMA SORUMLUSU

VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİNE UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA VE PERİYODİK İMHA SÜRESİ İÇİNDE İMHA SÜRECİNİ YÖNETMEK

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ, BİLGİ İŞLEM

BİLGİ İŞLEM DEPERTMANI KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASIUYGULAMA SORUMLUSU

VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİNE UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA VE PERİYODİK İMHA SÜRESİ İÇİNDE İMHA SÜRECİNİ YÖNETMEK

MUHASEBE MÜDÜRÜ, MUHASEBE

MALİ İŞLER DEPARTMANI KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI UYGULAMA SORUMLUSU

VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİNE UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA VE PERİYODİK İMHA SÜRESİ İÇİNDE İMHA SÜRECİNİ YÖNETMEK

 

 

10. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

  Şirket tarafından, faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

·       Departmanlara bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde (anılan Envanter’e http://www.karacakaya.com.tr/ linki üzerinden erişilebilecektir);

·       Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta yer almaktadır. Aşağıda ise hem veri kategorisi bazında hem de süreçler bazında oluşturulan Saklama ve İmha Tablosu bulunmaktadır.

KİMLİK VERİLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İLETİŞİM VERİLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

HUKUKİ İŞLEM VERİLERİ

Hukuki ilişki süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİLERİ

2 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

MÜŞTERİ İŞLEM VERİLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

NANSAL VERİLER

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

MESLEKİ DENEYİM VERİLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

RİSK YÖNETİMİ VERİLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

ÖZLÜK VERİLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

SAĞLIK VERİLERİ

Hukuki ilişki Süresi + 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

PAZARLAMA

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

·       Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

FAALİYET

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

SÖZLEŞME SÜREÇLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

GENEL KURUL TOPLANTI SÜREÇLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

KAMERA KAYDI

2 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

LOG KAYIT TAKIP SISTEMLERI

1 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERININ YÜRÜTÜLMESI

Faaliyetin Sona Ermesini

Takiben 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İHALE SÜREÇLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Hukuki ilişki Süresi + 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

VERGİ VE SGK İŞLEMLERİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ CEZA VERİLERİ

İş Akdi Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İNSAN KAYNAKLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

İş Akdinin Sona Ermesi + 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

BORDRO

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İŞE ALIM FAALİYETİ

Hukuki İlişki Süresince

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İTHALAT/İHRACAT FAALİYETİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İTHALAT/ İHRACAT SİGORTA FAALİYETİ

Hukuki İlişki Süresi + 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

10. GÜNCELLEMELER

İşbu politikada, kanun ve yönetmeliklere ve veri sorumlusu sıfatına haiz Karacakaya Gida San. ve Ltd. Şti.nin aldığı kararlara göre yapılan değişiklikler aşağıdaki tablodadır.

 

NCELLEME TARİHİ

DAYANAK

DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.PERİYODİK İMHA SÜRESİ

 Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Kurum, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, veri sorumlusu tarafından her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

13. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ:

 Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır ve sitesinde yayınlanır. İhtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

  İşbu politika imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir.

14. REFERANS DÖKÜMANLAR

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun

-30224 Sayılı 28.10.2018 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

  [1] İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun          ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.