ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karacakaya Gıda San. ve Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Çalışan Adayı,
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, HANGİ AMAÇLAR KAPSAMINDA İŞLİYORUZ?

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kimlik Verisi çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla,
İletişim Verisi çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
Özlük Verisi çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla
Hukuki İşlem Verisi çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak iş başvurusunda bulunmak amacıyla bize göndermiş olduğunuz özgeçmiş formları aracılığı ile özellikle e-posta, fiziki evrak ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki, kanunda sayılan hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

1. Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması
2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
3. Kişinin ya da başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan hallerde, veri sahibinin fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olması (baygınlık vb.),
4. Sözleşme kurulması ve ifası,
5. Veri sorumlusunun meşru menfaati,
6. Diğer çalışan adayı kişisel verileri için açık rıza alınması.
C) KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLİR?

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, gerçek kişiller veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara ve iş ortaklarına hukuki ilişkimiz süresince ve doğacak dava konusu uyuşmazlıklar halinde aktarılabilecektir.
D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için http://www.karacakaya.com.tr/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bademli Mah. Asma Cad. No: 38 Mudanya – Bursa adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@karacakaya.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.