ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karacakaya Gıda San. ve Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Çalışanımız, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI
Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kimlik Verileri acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,
İletişim Verileri finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, Özlük Verileri faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla,
Hukuki İşlem Verileri hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla, Finans Verileri finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla,
Mesleki Deneyim Verileri finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Sağlık Verileri acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verileri hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yazılı sözleşme, şirket içi programlar, e-posta, fiziki evrak, araç takip sistemi, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
1. Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
3. Kişinin ya da başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan hallerde, veri sahibinin fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olması (baygınlık vb.),
4. Sözleşme kurulması ve ifası,
5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
6. Veri sorumlusunun meşru menfaati,

C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; kanundan kaynaklı işveren yükümlülüklerini yerine getirdiği hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde ,hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, hissedarlara, iş ortaklarına, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmaktadır.

D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için http://www.karacakaya.com.tr/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bademli Mah. Asma Cad. No: 38 Mudanya – Bursa adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@karacakaya.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.